Khái niệm này gần giống với Dịch vụ SEO. Có nghĩa là họ sử dụng SEO để kinh doanh, cung cấp các dịch vụ của họ biết cho doanh nghiệp.