Bạn có thể sử dụng một số phần mềm sau: Cute FTP, FileZilla FTP Client