Quá trình SEO thường bắt đầu theo từng giai đoạn sau đó trở thành một chu kỳ tái tối ưu hóa theo thời gian.

Điều này thường bắt đầu với một cuộc kiểm tra kỹ thuật, chuyển sang việc sửa chữa các yếu tố trên trang, sau đó đến việc tạo và quảng bá nội dung; rồi cuối cùng là thế hệ quyền hành. Sau khoảng 6 tháng của chu kỳ này, thông thường bạn phải quay lại bắt đầu và đánh giá lại hiệu suất trang web, bỏ qua các bước nếu chúng không cần thiết trong lần vượt qua tiếp theo.