ROI có nghĩa là tỷ lệ chuyển đổi. ROI trong SEO có nghĩa là tỷ lệ chuyển đổi sau khi sử dụng SEO. ROI được tính theo tỷ lệ % từ các hành động (gọi, đăng ký..) trên tổng số lượt truy cập vào website từ search.