SEM là từ viết tắt của Search Engine Marketing. Có thể hiểu là tiếp thị công cụ tìm kiếm. SEM bao gồm 2 mảng chính là adword (Quảng cáo từ khóa) và SEO