SEO Audit là công việc kiểm toán, hay rà soát lại các vấn đề được và chưa được trong quá trình SEO. SEO audit thường được các SEO chuyên nghiệp thực hiện ít nhất 2 lần/năm.