SEO bẩn là cách gọi của việc sử dụng SEO để hạ xếp hạng hoặc làm xấu thương hiệu của đối thủ.