Đây là một plugin sử dụng trong WordPress. Nó hỗ trợ SEO tốt hơn nhờ các tiêu chí gợi ý phù hợp với SEO nhất khi bạn sử dụng website làm bằng wordpress.