SEO Doctor là một trong những công cụ đắc lực giúp các SEOer sử dụng trong việc kiểm tra đội tối ưu onpage của một website bên cạnh việc sử dụng SEOquake, đưa ra các thông báo chuẩn đoán đánh giá cần thiết giúp các bạn có thể điều chỉnh tối ưu tốt hơn.