SEO title là khái niệm việc tối ưu các tiêu đề trên 1 trang thân thiện với bộ máy tìm kiếm.