SEO tổng thể là khái niệm về tất cả các công việc liên quan đến SEO để có thể đưa tất cả từ khóa SEO liên quan đến lĩnh vực một website có thể đạt thứ hạng cao trên bộ máy tìm kiếm.