SEO video là dạng tối ưu hóa các video để đạt thứ hạng cao trên bộ máy tìm kiếm video khi tìm kiếm 1 video nào đó.

SEO video có thể áp dụng được với trên website hoặc các website cho phép tải video lên như youtube chẳng hạn.

SEO Youtube là dạng tối ưu các video trên youtube để đạt thứ hạng cao các truy vấn liên quan đến video đó trên công cụ tìm kiếm của Youtube và Google.