Tại Đây và Bây Giờ

Tại Đây và Bây Giờ hân hoan chào đón các bạn cùng tham gia giao lưu và trao đổi các trải nghiệm trong cuộc sống. Chia sẻ các bài viết cảm nhận về cuộc sống từ các cộng đồng xã hội khác nhau không phân biệt tôn giáo hay vô thần.