Tên miền ( domain ) là một địa chỉ dẫn tới website của bạn, giống như địa chỉ của bạn.