Mật khẩu FTP dùng để đăng tải thông tin của website lên máy chủ internet.