Thiết kế web theo yêu cầu là dịch vụ thiết kế web từng chi tiết theo ý tưởng hoạt động kinh doanh của cá nhân hay doanh nghiệp, thể hiện chinh xác đặc điểm nhận dạng thương hiệu, dịch vụ sản phẩm trên internet. Giúp doanh nghiệp dễ dàng quản trị và bổ sung nội dung phù hợp, giúp cho công việc chăm sóc web dễ dàng với bất cứ nhân viên nào trong công ty.