Bạn có thể cài được forum trên hosting nhưng phải tuân thủ một số quy định sử dụng dịch vụ của chúng tôi.