Tối ưu hóa từ khóa chỉ là quá trình tìm kiếm các từ khóa tốt từ một loạt các từ khóa mà bạn cho là tốt. Lấy dữ liệu chính xác và thay đổi nội dung của bạn dựa trên những con số đó là cách tốt nhất để hiểu về tối ưu hóa từ khóa.