Website còn gọi là trang web, là một tập hợp các trang dạng đuôi .html thể hiện: văn bản, hình ảnh, video, v.v..  trên nền localhost  hoặc internet. WEBSITE chỉ nằm trong một tên miền hoặc tên miền phụ và được chứa trên một hosting.