H1 là một dạng thẻ meta heading có tác dụng miêu tả tiêu đề mà một website hoặc một page đang nói tới.