SEO Description là một khái niệm cho việc tối ưu hóa thẻ meta desc trên một website, hoặc các landing page riêng biệt.

Hiện nay với Google thì Description không còn quan trọng như là một yếu tố chính để ranking. Nhưng nó vẫn tác động theo một cách nào đó với quá trình xếp hạng từ khóa.