Bạn có thể dùng phần mềm quản lý file FTP để đưa những thông tin của mình lên website cho phù hợp.