Blogspot là một CMS của Google cho phép các webmaster hoặc SEOer khởi tạo một blog chạy trên Server của họ để tạo các website/blog khác nhau.

SEO blogspot có nghĩa là thực hiện các công việc SEO cho các trang mà bạn đã tạo trên Blogspot đó. Để bắt đầu tạo Blogspot bạn vào Blogger.com