SEO Leader có nghĩa là trưởng nhóm SEO hay lãnh đạo SEO. Đây là khái niệm dành cho một người quản lý các công việc SEO của một đội ngũ SEO trong một dự án. Họ phải nắm rõ các vấn đề về lên kế hoạch, phân tích và báo cáo.