Website động có thêm các phần xử lý thông tin và truy xuất dữ liệu còn website tĩnh thì không.