Hiện tại, có hai yếu tố tạo nên phần lớn tất cả SEO; thẩm quyền và chất lượng nội dung.

Có một bộ sưu tập nội dung rất chắc chắn, nhiều thông tin và dày đặc sẽ cho Google thấy rằng bạn là một chuyên gia đủ tiêu chuẩn cho một vị trí tìm kiếm cao. Theo cách tương tự, được các tổ chức khác tin tưởng như một chuyên gia là một tín hiệu xếp hạng tuyệt vời khác xuất hiện dưới dạng các liên kết đến trang web của bạn!